Fundacja Hals

System sprzedaży biletów

Regulamin

jesteś w: Menu główne -> Regulamin -> Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Internetowego Systemu Rezerwacji Biletów (ISRB) jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27. Wpisana do rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227003 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy; REGON: 350236131; NIP: 679-10-05-237

2. Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją HALS jako właściciel ISRB prowadzi sprzedaż Biletów na Wydarzenia, których jest organizatorem i w związku z tym jest odpowiedzialna za przebieg i organizację Wydarzenia.

3. Wygenerowany przez system ISRB bilet zawiera następujące informacje:

3.1. nazwa Wydarzenia / Koncertu

3.2. data, godzina, miejsce Wydarzenia / Koncertu

3.3. cenę biletu

3.4. numer biletu

3.5. unikatowy QR kod

3.6. numer miejsca (dotyczy wydarzeń z miejscami numerowanymi, biletów VIP, znajdujących się w wyznaczonym sektorze).

4. Bilet upoważnia 1 osobę do jednokrotnego wstępu na określone Wydarzenie/koncert.

5. Wykupienie Biletu na Wydarzenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Internetowego Systemu Rezerwacji Biletów (ISRB)

6. Bilet z nieczytelnym QR kodem traci ważność.

7. Obowiązek posiadania Biletu dotyczy wszystkich osób niezależnie od wieku, chyba że regulamin Wydarzenia stanowi inaczej.

8. Ilość miejsc jest ograniczona i zależy od sali, w której odbywa się Wydarzenie.

Do sprzedaży w zależności od charakteru Wydarzenia mogą być udostępniane miejsca:

8.1 nienumerowane

8.2 numerowane

8.3 numerowane w sektorach VIP

8.4 stojące

 

§ 2 REZERWACJA I SPRZEDAŻ INTERNETOWA BILETÓW

1. Rezerwacja i sprzedaż Biletów odbywa się poprzez Internetowy Systemu Rezerwacji Biletów (ISRB) na stronie: www.rezerwacje.hals.krakow.pl

2. Sprzedaż Biletów poprzez ISRB rozpoczyna się z chwilą aktywacji Wydarzenia na stronie www.rezerwacje.hals.krakow.pl

3. Sprzedaż Biletów odbywa się do dnia wydarzenia lub do wyczerpania Biletów.

4. Warunkiem poprawnej rezerwacji / zakupu Biletu przez Klienta jest:

4.1. posiadanie poprawnie działającego konta poczty elektronicznej

4.2. zarejestrowanie się w Systemie / podanie imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail

4.3. poprawne wypełnienie formularza w Systemie

5. Dokonanie Rezerwacji/ Zakupu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania Rezerwacji.

7. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.

8. Proces rezerwacji i zakupu Biletu.

W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletu Klient:

8.1. dokonuje wyboru Wydarzenia z dostępnej listy

8.2. dokonuje wyboru miejsc i określa ich ilość

8.3. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy

8.4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez odznaczenie odpowiedniego pola

8.5.zatwierdza dokonania rezerwacji

8.6. po dokonaniu rezerwacji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostaje przesłany mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz z informacją o płatności.

8.7. dokonuje zapłaty zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym mailu

9. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w pkt 8.3.

10. Rezerwacja ma charakter czasowy. Okres ważności rezerwacji zależny jest od czasu pozostającego do terminu Wydarzenia, jednak nie dłuższy niż 7 dni.

11. Nieopłacenie rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.

12. Forma płatności to płatność internetowa (on-line), a podmiotem świadczącym usługi akceptacji przelewów internetowych (on-line) są Przelewy24.

13. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji. Klient otrzymuje link, pod którym znajdują się pliki pdf z zakupionymi biletami. Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych na Bilecie z danymi podanymi podczas Rezerwacji.

14. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być niezwłocznie zgłoszone Właścicielowi systemu na adres mailowy lub na adres korespondencyjny.

15. Wydruk Biletu PDF, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

 

§ 3 FAKTURY VAT

1. Na życzenie Klienta Fundacja HALS wystawia faktury VAT za sprzedane Bilety za pośrednictwem ISRB, dane te należy przesłać na adres mailowy: hals@hals.krakow.pl

 

§ 4 CENY I ZNIŻKI

1. Ceny Biletów na Wydarzenia publikowane są na stronach internetowych Organizatora Wydarzenia.

2. Organizator do każdego Wydarzenia może wprowadzić zniżki i ceny promocyjne.

3. Rodzaj zniżek i terminy cen promocyjnych opublikowane są przez Organizatora Wydarzenia wraz z cenami Biletów na dane Wydarzenie.

 

§ 5 REKLAMACJE, ODWOŁANIE / ZMIANA TERMINU WYDARZENIA I ZWROTY

Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów Klient powinien skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną z Fundacją HALS w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi do 7 dni.

1. Zwroty wykupionych Biletów będą uwzględniane jedynie w następujących przypadkach:

1.1. Odwołania/Zmiana terminu Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. problemy techniczne, żałoba narodowa, stany zagrożeń, ograniczenia lub zakazy w zakresie zgromadzeń, organizacji wydarzeń związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych itp.)

1.2. Odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

2. W przypadkach innych niż opisane w pkt. 1, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, zwroty nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w pkt. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (fragment): art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

4. W przypadku opisanym w pkt 1. odwołania Wydarzenia, klientom, którzy zakupili Bilety przysługuje zwrot należności w terminie do 14 dni od daty odwołania Wydarzenia. W takim przypadku Fundacja HALS zamieści taką informację na swojej stronie internetowej www.hals.krakow.pl oraz może wysłać informację mailową do Klientów. Fundacja HALS nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w Imprezie – poza ceną Biletów na odwołaną Imprezę.

5. Zwroty należności będą dokonywane na konto, z którego została dokonana wpłata.

6. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane Bilety.

7. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: hals@hals.krakow.pl lub w formie pisemnej na adres: Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS, ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków

 

§ 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja HALS z siedzibą w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 27 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi Imprezy, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem klienta w tej Imprezie. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację HALS jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

 

05 października 2022

Zarząd Fundacji „HALS”